Regulamin sklepu

Polityka prywatności

 1. Definicje

Administrator ? Fundacja Soulstone Gathering ul. Bytomska 3/10 30-075 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000767438.

Dane osobowe ? wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii, zwane dalej także ?danymi?.

Polityka ? niniejsza Polityka prywatności.

RODO ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwane dalej także ,,RODO?

Sklep ? sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.soulstonegathering.pl/sklep

Strona ? strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.soulstonegathering.pl

Użytkownik ? każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub Stronę, w tym korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności opisanych w Polityce.

 1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Sklepu
 2. Cele oraz podstawy przetwarzania danych
 3. Przetwarzanie danych osobowych w Sklepie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy kupna biletu, w tym także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian, a także do postępowań reklamacyjnych i dochodzenia roszczeń. Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby wystawienia faktur oraz działań marketingowych sklepu.
 4. Dane będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 5. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w celu obsługi zakupów dokonywanych przez Użytkownika bez założenia konta w Sklepie ? podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 6. w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO)

iii. w celach analitycznych i statystycznych ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności Sklepu dla Użytkowników będących konsumentami (art. 6 ust. 1 lit f RODO

 1. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 2. w celu wystawienia faktury – podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, gdy przepisy prawa wskazują na wymagane dane, które należy zamieścić na fakturze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 3. w celu komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda lub jest to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

vii. w celach marketingowych polegających na promowaniu zakupu biletów – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe w Sklepie jest warunkiem zawarcia umowy i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje niemożnością jej zawarcia i realizacji zamówienia. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe w Sklepie może być też wymogiem ustawowym ? np. dane do faktury. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 1.  Kategorie odbiorców danych  
 2. Dostęp do danych mogą mieć następujące kategorie odbiorców:
 3. pracownicy oraz współpracownicy Fundacji, o ile będą do tego upoważnieni na podstawie odrębnych pełnomocnictw i otrzymają takie polecenie, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych powyżej, w szczególności w celu kontroli uprawnienia Użytkownika, który dokonał zakupu biletu do wstępu na imprezy organizowane przez Fundację
 4. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi potrzebne do prowadzenia Sklepu, w szczególności świadczące usługi: obsługi systemów informatycznych, hostingu, bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne (w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną), usługi księgowe, usługi prawne, usługi PR i marketingowe, banki i operatorzy płatności (dane podmiotu pośredniczącego w transakcjach płatniczych wyświetlane są przed dokonaniem transakcji w Sklepie).
 5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 2. Dane uzyskane bez założenia przez Użytkownika konta w Sklepie przetwarzane są przez okres:
 3. wykonywania umowy,
 4. przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub obrony przed nimi

       iii. przez okres wymagany przepisami prawa (np. okres przechowywanie dokumentów księgowych).

 1. Dane uzyskane w związku z założeniem przez Użytkownika konta w Sklepie przetwarzane są przez okres prowadzenia konta przez Administratora, z zastrzeżeniem pkt c poniżej.
 2. Dane osobowe, które Administrator uzyskał na podstawie zgody Użytkownika, będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, jednak nie później niż do czasu zakończenia działania danej usługi, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Użytkownika innego uprawnienia, które spowoduje, że Administrator będzie zobowiązany ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania danych.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
 1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez wysłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty e-mail: Jacek@soulstonegathering.pl

III. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Strony

 1. Cele oraz podstawy przetwarzania danych
 2. Dane będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 3. w celu przesyłania przez Administratora tzw. newslettera ? tj. informacji o działalności statutowej Fundacji oraz materiałów o charakterze marketingowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. w celu zawarcia i realizacji, w oparciu o wypełniony na Stronie formularz, umowy wolontariatu przy Fundację, w tym wydania identyfikatorów na czas imprez, ubezpieczenia wolontariuszy, wydania zaświadczenia o współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz w zakresie dodatkowo udostępnionych przez Użytkownika danych udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit b i a RODO),

iii. w celu zawarcia i realizacji, w oparciu o wypełniony na Stronie formularz, umowy współpracy przy obsłudze medialnej imprez – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz w zakresie dodatkowo udostępnionych przez Użytkownika danych udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit b i a RODO)

 1. w celu komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda lub jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)
 2. w celach analitycznych i statystycznych ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji w celu poprawy jakości komunikacji i funkcjonalności Strony dla realizacji celów statutowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy korzystaniu ze Strony jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy lub uruchomienia określonej funkcjonalności, a ich niepodanie skutkuje niemożnością zawarcia i wykonania umowy lub korzystania z funkcjonalności (np. uniemożliwi wydanie akredytacji lub przesyłanie newsletteraa). W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 1. Kategorie odbiorców danych:
 2. Dostęp do danych mogą mieć następujące kategorie odbiorców,
 3. pracownicy oraz współpracownicy Fundacji, o ile będą do tego upoważnieni na podstawie odrębnych pełnomocnictw i otrzymają takie polecenie, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych powyżej, w szczególności w celu przesyłania newslettera, zawarcia umowy wolontariatu oraz umowy współpracy przy obsłudze medialnej,
 4. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi potrzebne do wysłania newslettera, realizacji umowy wolontariatu oraz umowy współpracy przy obsłudze medialnej, w szczególności świadczące usługi: obsługi systemów informatycznych, hostingu, bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne (w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną), usługi księgowe, usługi prawne, usługi PR i marketingowe).
 5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Okres przetwarzania danych
 2. Dane przetwarzane są przez okres:
 3. wykonywania umowy lub zapewnienia funkcjonalności
 4. przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub oferowanej funkcjonalności lub obrony przed nimi,

iii. przez okres wymagany przepisami prawa (przechowywanie dokumentów księgowych).

 1. Dane osobowe, które Administrator uzyskał na podstawie zgody Użytkownika, będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, jednak nie później niż do czasu zakończenia działania funkcjonalności, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Użytkownika innego uprawnienia, które spowoduje, że Administrator będzie zobowiązany ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania danych.
 2. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
 1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w następujący sposób:

 1. w przypadku newslettera – Użytkownik powinien kliknąć na odpowiedni link w wiadomości, którą otrzymuje od Administratora,
 1. Miejsce przechowania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Pouczenia prawne
 2. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo zażądania informacji o przetwarzanych danych osobowych przez Administratora.
 1. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych.
 1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, chyba że przepis prawa wskazuje na prawne uzasadnienie kontynuowania tego procesu przez Administratora, ponieważ na przykład istnieją niezakończone postępowanie reklamacyjne, niezrealizowane zamówienie, nieuregulowana zapłata ceny, również ze względu na wymogi księgowe i podatkowe (np. przechowywanie dokumentów księgowych) lub istnieją roszczenia prawne.
 1. Powyższe prawa należy realizować w przypadku Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail: Jacek@soulstonegathering.pl.
 1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia prawa.
 1. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Zautomatyzowane decyzje, profilowanie, cookies
 2. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, a następnie podczas kolejnych wizyt, pobierane z niego, zbierające informacje ? np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie lub na Stronie i dokonywanych przez niego czynności.
 1. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem cookies danych osobowych w Sklepie i Stronie w celach: dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, a także w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Zgoda zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 1. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w Sklepie i na Stronie.Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.
 1. W oparciu o cookies Administrator w sposób zautomatyzowany podejmuje decyzje, w tym o profilowaniu. Administrator wykorzystuje tzw cookies serwisowe m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy na portalach takich jak Facebook, w tym reklamy behawioralnej. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
 2. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
 3. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),
 4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
 5. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
 6. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 7. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies),
 8. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu) oraz cookies stosowane przez Facebook. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners, a także na stronie Facebooka.
 1. Ze względu na okres przechowywania można wyróżnić pliki cookies ?stałe i ?sesyjne?, przy czym ?stałe? pozostają w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies, a ?sesyjne? pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia / wylogowania się.

VII. Zmiana Polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki w celu doskonalenia zasad ochrony prywatności i stosowania przepisów prawa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin sprzedaży Sklepu

 1. Objaśnienie pojęć

Fundacja ? Fundacja Soulstone Gathering ul. Bytomska 3/10 30-075 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000767438.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Fundację, działający pod adresem www.soulstonegathering.pl/sklep, oferujący bilety wstępu upoważniające do wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Fundację Soulstone Gathering lub organizowane przez innego organizatora,

Bilet ? bilet lub bilety elektroniczne sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, wymagające wydrukowania przez nabywcę, upoważniające do wstępu na wydarzenie kulturalne, po spełnieniu warunków udziału w wydarzeniu kulturalnym określonych w regulaminie imprezy kulturalnej, której Bilet dotyczy. Biletem uprawniającym do wstępu na wydarzenie może być również numer złożonego zamówienia, okazany bezpośrednio przy wejściu na wydarzenie kulturalne.

Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepie,

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem, według wyboru Klienta, systemu PayU lub na zasadach wskazanych przez podmiot obsługujący system,

Regulamin ? niniejszym regulamin sprzedaży Biletów za pośrednictwem Sklepu.

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 2. Klient, składając zamówienie i uiszczając cenę, zawiera z Fundacją umowę świadczenia usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, czego potwierdzeniem jest zamawiany Bilet.
 1. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, dokonując wyboru wydarzenia kulturalnego, daty wydarzenia, rodzaju Biletu, sposobu płatności za Bilety, wskazując prawidłowe dane osoby uprawnionej do skorzystania z Biletu. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest także zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu oraz regulaminu imprezy, właściwego do wydarzenia kulturalnego, którego Bilet dotyczy, co jest warunkiem realizacji zamówienia.  
 1. Klient zobowiązany jest uiścić cenę zakup Biletu bezpośrednio po dokonaniu zamówienia. Cena zakupu Biletu jest wiążąca dla Sklepu i Klienta według chwili złożenia przez Klienta zamówienia na zakup tego Biletu. Ceny Biletów zamieszczone w Sklepie jest ceną brutto.
 1. Uiszczenie ceny za złożone zamówienie może nastąpić wyłącznie przez dokonanie przelewu elektronicznego. Sklep nie prowadzi formy płatności: ?płatność przy odbiorze? i nie wysyła Biletów pocztą i za pobraniem.
 1. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje na wskazany przez siebie w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu (potwierdzenie zamówienia).
 1. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zaksięgowania wpłaty, Klient otrzymuje Bilet na wskazany przez siebie w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożność złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty ceny, niedostarczenie potwierdzenia zamówienia lub Biletu, jeżeli jest to spowodowane błędnym lub niedokładnym danymi, w tym dotyczącymi adresu poczty elektronicznej, podanymi przez Klienta.
 1. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Klienta faktura. W celu otrzymania faktury Klient zobowiązany jest do wysłania żądania e-mailem na adres Jacek@soulstonegathering.pl z podaniem prawidłowych danych do faktury wraz z numerem zamówienia. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą e-mailową.
 1. Fundacja zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej może być przeznaczona ograniczona liczba Biletów. Wówczas realizacja zamówień takich Biletów następuje według kolejności wpływania do Fundacji opłaconych zamówień, aż do wyczerpania się puli Biletów objętych tą formą sprzedaży lub upłynięciem ustalonego przez Fundację terminu zakończenia promocji.
 1. Fundacja zastrzega prawo zmiany: cen Biletów, rodzajów Biletów, akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmiany zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Sklepie.
 1. Regulaminy poszczególnych wydarzeń kulturalnych, na które Sklep sprzedaje Bilety zamieszczane są bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu, bądź poprzez zamieszczenie przez Sklep na swojej stronie internetowej linku do innej strony internetowej, gdzie znajduje się dany Regulamin.

III. Korzystanie z Biletu

 1. Aby skorzystać z Biletu, Klient musi pobrać i w czytelny sposób wydrukować Bilet w całości, a następnie osobiście okazać nieuszkodzony wydruk Biletu bezpośrednio przed wstępem na wydarzenie kulturalne, celem wymiany Biletu na identyfikator, umieszczony na nadgarstku Klienta.
 1. Fundacja informuje o potrzebie ochrony przez Klienta Biletu przed udostępnieniem osobom trzecim, ze względu na to, że unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany na identyfikator przy pierwszym skanowaniu. W przypadku udostępnienia Biletu osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu i wstępu na Imprezę.
 1. Fundacja nie wyraża zgody na odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzoną w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Fundacja nie wyraża zgody także na wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Informuje się, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: “Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne. ?
 1. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg wydarzenia kulturalnego, które organizuje wyłącznie inny organizator niż Fundacja, jak i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego takiego wydarzenia i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem wydarzenia.
 1. Zwrot Biletu i reklamacje
 2. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu Biletu (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.?).
 1. W przypadku odwołania albo zmiany czasu lub miejsca wydarzenia kulturalnego Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta, który kupił Bilety, poprzez przesłanie tej informacji Klientowi e-mailem i umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. W sytuacji odwołania wydarzenia kulturalnego, gdy odwołanie nastąpiło na mniej niż 14 dni przed datą takiej imprezy, Sklep poinformuje o tym fakcie jedynie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Zwroty Biletów w tej sytuacji są realizowane w terminie do 30 dni od daty poinformowania o tym Klienta, ale nie później niż w terminie 30 dni od umieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, chyba że inne zasady ustalił organizator imprezy, nieorganizowanej lub niewspółorganizowanej przez Fundację.
 1. Zwrot Biletów w innych przypadkach niż wyżej określone, jest możliwy tylko, o ile tak stanowią przepisy prawa, w tym określone w punkcie VI.2 Regulaminu.
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres Fundacji lub adres internetowy Sklepu.
 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie – do wyboru Klienta.
 1. Klient będący konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa powyżej, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu z Fundacją przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.
 1.  Dane osobowe
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie w zakresie określonym w ust. 1 zdanie 2 są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych.
 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Bilety prezentowane na stronach Sklepu  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 1. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016). Szczegółowe informacje w tym zakresie, w tym jakie prawa przysługują Klientowi, opisano w Polityce prywatność.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 683).
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2019.